ИСТОРИЯ И ЕКИП
 
Фондация “SOS-семейства в риск” е създадена през 2003 г. и вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Варненски окръжен съд с решение от 06.02.0.2003 г. по ф.д. №3466/2003 г.
Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието и е универсален правоприемник на създаденото през 1997 г. Сдружение с нестопанска цел Асоциация „SOS – семейства в немилост”.


МИСИЯ
Мисията на Фондация “SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или потенциален риск от негативни социални явления.

ЦЕЛИ
• да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за пълноценно участие във всички сфери на обществения живот;
• да подкрепя процесите на борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността;
• да създава условия за обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените международни стандарт.