ПРОЕКТИ
 
Проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”

Проектът „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът се изпълнява от Фондация „SOS-семейства в риск”

9010 Варна

Ул. Синчец 21

Тел: +359 52 609 677; Факс: +359 52 613 830

E-mail: sos@mail.bg; [email protected]

Website: www.sos-varna.org

Проектен мениджър: Анна Николова

 

Защо е необходим този проект?

Домашното насилие е широкомащабно обществено явление, чието противодействие изисква комплексни и добре координирани действия от страна на институции и НПО и доставчици на социални услуги. Сред основните проблеми, пред които се изправят НПО действащи в областта на превенцията и защитата от домашно насилие  е липсата на подходящи социални услуги в много населени места в страната и недостатъчния брой и капацитет на действащите кризисни центрове за настаняване на пострадалите.

Въпреки ангажиментите на България по редица международноправни документи по правата на човека и множеството препоръки за изпълнението им, създаването на условия за закрила и рехабилитация на жертвите на домашно насилие не е сред основните приоритети на социалната политика на национално, областно и местно ниво.  Необходима е активна застъпническа дейност от страна НПО и участието им в процеса на мониториране на изпълнение на ангажиментите на държавната и местната власт за прилагане на законодателството и социалните политики в тази сфера.

Настоящият проект предлага укрепване на капацитета на НПО от Област Варна и Област Добрич, стимулиране на тяхната инициативност и умения за застъпничество и мониторинг чрез цикъл от обучения по проекта. Предвид предстоящото разработване на Областни стратегии за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.,  НПО следва да се мобилизират максимално, да дефинират точно проблемните области в социалната работа с жертви на домашно насилие и да изготвят конкретни предложения,  с оглед гарантиране интереса на жертвите на домашно насилие и потребността им от специализирани услуги.

 

Какво целим с този проект?

Основната цел на проекта е ориентирана към развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг.

Чрез активната застъпническа дейност и мониторинг, НПО ще упражнят ролята си на коректив на публичните власти и ще отстояват правата и интересите на жертвите на домашно насилие.

 
Към кого е насочен този проект?

Основната целева група по проекта са НПО, развиващи дейност в социалната сфера на територията на Област Варна и Област Добрич. Чрез участие в цикъл от обучения, НПО ще утвърдят ролята си във формирането на социалната политика на областно ниво. В резултат на усвоените умения за мониторинг и застъпничество, те ще поставят конкретни искания към компетентната власт и ще съблюдават изпълнението на ангажиментите, както и на цялостната система за услуги и защита на жертвите на домашно насилие. Непряк ползвател на резултатите от проекта са пострадалите от домашно насилие.

 

Какви дейности включва проекта?

В рамките на проекта се реализира цикъл от обучения за НПО от Област Варна и Област Добрич:

*      Обучение за сензитивиране

*      Обучение за застъпничество

*      Обучение за мониторинг

 Във финалната фаза на проекта ще се проведе граждански форум по проблемите на домашното насилие, в който ще вземат участие представители на НПО, граждани, потребители на социални услуги.


Каква промяна ще донесе проекта?

Неправителственият сектор в областта на социалните услуги ще развие капацитета си за застъпничество за интересите на жертвите на домашно насилие и уменията за ефективно въздействие върху компетентните власти на местно и регионално ниво. В резултат на това, проектът ще допринесе за въвеждане на нови или разширяване периметъра на действащите социалните услуги и дейности в подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

Каква е времевата рамка на проекта?

Настоящият проект се изпълнява в периода 01 януари – 30 юни 2015 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „SOS-семейства в риск” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


НОВИНИ

Предстоящи събития


Проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”