ПРОЕКТИ
 
Проект: „ Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич”

Проект: „ Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич”

Финансиран по мярка 4 на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014

Проектът се изпълнява от Фондация „SOS-семейства в риск”

9010 Варна

Ул. Синчец 21

Тел: +359 52 609 677; Факс: +359 52 613 830

E-mail: sos@mail.bg; [email protected]

Website: www.sos-varna.org

Ръководител на проекта: Цветелина Стефанова

 

Защо е необходим този проект ?

Домашното насилие е широкомащабно обществено явление, чието противодействие изисква комплексни и добре координирани действия от страна на институции и НПО и доставчици на социални услуги. Сред основните проблеми, пред които се изправят НПО действащи в областта на превенцията и защитата от домашно насилие е липсата на подходящи социални услуги в много населени места в страната.

Данните от най-мащабното по рода си изследване в света, реализирано от Агенцията на Европейския съюз за основните права сочи, че положението на проблема в България е двойно по-тревожно в сравнение със средното ниво в ЕС. 29% или почни 1 мил общия брой женско население, в детството си са преживяли домашно насилие. Съгласно данните от изследването всяка четвърта българка е била жертва на физическо и/или сексуално насилие от страна на партньора си. Същевременно, малко жени в България знаят къде да се обърнат за помощ, не са запознати с правата си, законодателството и мерките за защита. Услугите за подкрепа на жертвите са малко на брой и трудно достъпни, поради ограничения капацитет, концентрация само в големите градове и изцяло липсващата практика за „изнесена” и мобилна работа.

Настоящият проект е отговор на потребността от гарантиране на достъпни, гъвкави и качествени услуги за жертвите на домашно насилие, с акцент върху високо уязвимите групи и населението в малките градове и села на Област Варна и Област Добрич. Чрез предоставянето на гъвкави и мобилни услуги, в т.ч. на терен в отдалечените райони ще се посрещнат потребностите на пострадалите и ще се предостави решение на проблема, свързан с неидентифицираното домашно насилие и ограничения достъп до услуги за пострадали от малките населени места.

Какво целим с този проект ?

Основната цел на проекта намаляване на скритото домашно насилие чрез разширяване обхвата и повишаване качеството на услугите за жертви на домашно насилие. Специфичните цели са ориентирани към повишаване качеството и ефективността на услугите за жертви на домашно насилие, улесняване достъпа на пострадалите до програми и услуги, както и стимулиране на сътрудничеството между различни компетентни институции при работа по случаи на домашно насилие.

Към кого е насочен този проект ?

Целева група са жени, жертви на домашно насилие, на които ще бъде предоставен пакет от услуги и дейности по проекта. С оглед потребностите на високо рисковите групи и на пострадалите от по-малки населени места е предвидено въвеждане на мобилни услуги / теренна работа в шест общини на територията на областите Варна и Добрич – Община Девня, Община Аксаково, Община Белослав, Община Добрич, Община Добрич-селска и Община Каварна.

Какви дейности включва проекта ?

В рамките на проекта се реализират дейности и услуги за жертви на домашно насилие на територията на Област Варна и Област Добрич:

  • Работен форум със заинтересованите страни

  • Мобилна работа в малки населени места в Област Варна и Област Добрич

  • Информационни услуги за уязвими и рискови групи

  • Психологическо консултиране

  • Социално посредничество и застъпничество

  • Правни консултации

  • Групи за взаимопомощ на жени, жертви на домашно насилие

  • Работни срещи по конкретни случаи на домашно насилие

  • Заключителна конференция


Каква промяна ще донесе проекта ?

Настоящия проект ще допринесе за повишаване качеството и разширяване териториалния обхват на действащите до този момент услуги за жертви на домашно насилие.

Чрез мобилните и информационните услуги в по-малките население места ще се повиши информираността и мотивацията на засегнатите от насилие лица да предприемат необходимите мерки за защита и преодоляване продължителността на насилието. Юридическите консултации са ключови по отношение на сигурността и защитата. Ползването на възможностите за защита по ЗЗДН ще помогне на пострадалите да се откъснат от малтретиращия контекст, да получат сигурност (за себе си и децата) и да преустановят характерната „цикличност” на домашното насилие.

От друга страна, психологическите консултации, социалното посредничество и застъпничество и групите за взаимопомощ ще осигурят в най-голяма степен устойчивите резултати от работата с ползвателите на проекта. Тези дейности предполагат промяна на моделите на поведение и свързаната с това превенция на вторична виктимизация. Чрез отработване на нови поведенчески стратегии, жертвите на домашно насилие ще развият умения за независимост, социална стабилизация и устойчиво функциониране на принципа на равнопоставеност в контекста на човешките взаимоотношения.

Не на последно място, следва да се отбележи ефекта на проекта върху децата, свидетели или преки жертви на домашно насилие. Навременните интервенции ще съдействат за преодоляване на психичната травма и предотвратяване мултиплицирането на агресивния модел на поведение във взаимоотношенията с връстници и в бъдещ план с партньори от другия пол.

Каква е времевата рамка на проекта ?

Настоящият проект се изпълнява в периода 18 август 2015 – 30 април 2016

Проект „Изграждане на капацитет на НПО за мониторинг и застъпничество по проблемите на домашното насилие при формирането на социални политики на областно ниво”

Проект: „ Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич”

Център за младежко развитие

 
 

Warning: Smarty error: unable to read resource: "footer.html" in /home/sosvarna/public_html/lib/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1095