Дейност и услуги
 

Дейностите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция са структурирани в две програми:

Програма “Възстановяване и защита”, включваща:
• Телефонно кризисно консултиране
• Психологическо консултиране
• Психотерапия
• Фамилна терапия
• Групи за взаимопомощ от жени, преживели домашно насилие
• Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)
• Помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН
• Издаване на удостоверение за ползвани социални услуги
• Изготвяне на психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН
• Представителство във ВРС
• Юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК
• Социално застъпничество
• Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.
• Хуманитарна помощ
Програма “Превенция”, включваща:
• Превантивно-обучителна програма, съдържаща модули за превенция на насилие, трафик, дискриминация и др.
• Програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др.
• Обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, съдии и др.
• Кампании сред широката общественост
• Изследователска и издателска дейност


В Кризисния център “SOS” се развиват следните дейности:
• Кризисно настаняване и удовлетворяване на ежедневните потребности от подслон, храна, облекло за периода на престоя
• Кризисна интервенция
• Психологически консултации
• Социално посредничество и застъпничество (придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар,съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др.)
• Подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка
• Правни консултации и процесуално представителство при водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие
• Индивидуална и групова превантивна работа по темите: домашно насилие; сексуално насилие; училищно насилие; трафик на хора; рисково сексуално поведение; дискриминация и човешки права; вредна употреба на психоактивни вещества
• Индивидуална и групова работа за овладяване на комуникативни умения, умения за търсене на работа и представяне пред работодател
• Организация на свободното време